Share key windows 10

Key: 7GN97-FQ6DF-QBMYV-28KM2-76FCK
Mô tả: Windows 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Subtype: [Rs1] X21- 05054
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 35941
Thời gian: 22/12/2019 10:37:58 sáng
———————
Key: 37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
Mô tả: Windows 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
SubType: [TH] X19- 99705
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 43032
Thời gian: 22/12/2019 10:38:01 sáng
———————
Key: 33PHT-PN79K-GKB2W-TKXX4-X2FCC
Mô tả: Windows 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
SubType: [TH] X19- 99705
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 38964
Thời gian: 22/12/2019 10:38:02 sáng
———————
Key: 36H8N-87FTD-43DF2-TH9V8-DGPJP
Mô tả: Windows 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
SubType: [TH] X19- 99705
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 36482
Thời gian: 22/12/2019 10:38:03 sáng
———————
Key: CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8
Mô tả: Windows 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
SubType: [TH] X19- 99635
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 49209
Thời gian: 22/12/2019 10:38:03 sáng
———————
Key: B2CN9-BBR6B-RYGBQ-GRWB4-R3KR8
Mô tả: Windows 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
SubType: [TH] X19- 99638
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 49495
Thời gian: 22/12/2019 10:38:04 sáng
———————
Key: 7GN97-FQ6DF-QBMYV-28KM2-76FCK
Mô tả: Windows 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Subtype: [Rs1] X21- 05054
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 35941
Thời gian: 22/12/2019 10:38:05 sáng
———————
Key: 7DNJW-JKTTC-TP8WH-P9GQ6-238WX
Mô tả: Windows 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Subtype: [Rs1] X21- 05054
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 0
Thời gian: 22/12/2019 10:38:07 sáng
———————
Key: 7KK6K-4NDVV-HTVGG-QDVQC-3YJWX
Mô tả: Windows 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Subtype: [Rs1] X21- 05054
Loại giấy phép: OEM:NONSLP
MAK Đếm: 16961
Thời gian: 22/12/2019 10:38:08 sáng

  • Win 10 Enterprise VL
GNPMR-KJ4JV-4T27P-M4R8J-PKCJR (721)
GQ837-N283G-P8XD4-7HGYJ-K2FCF (459)
8T3TN-H9RCK-99WWM-GXWQM-7MH2F (256)
  • Win 10 Professional VL
KVN8D-W32H3-V4T64-TG9T2-3YH3B (756)
XDDNT-GYXCT-XPC83-69F2T-2373B (41)
K8Q2N-V3XP6-3VKHJ-CPHG4-3DBQB (11)
  • Win 7 All Volume Editon VL:MAK
(Có thể dùng kích hoạt cho Win 10 Professional)
BD4XW-K8KJF-JDR2C-TRYP4-2CDJH (734)
W36WQ-BGFXK-WXCRW-4D3CF-WCYRF (546)
Q2GD9-8BD86-KPV6W-JXR7X-3M4CV (431)
  • Win 8.1 Pro/ProN, Enterprise/EnterpriseN VL
(Có thể dùng kích hoạt cho Win 10 Professional)
7F24K-3N7R8-69T3T-H49TH-JQJK3 (383)
HNDHT-PC76K-J326T-2WW4P-3YGVD (296)
8NW9T-PXC7J-8RM77-HTDKB-QJY93 (171)
  • Win 8 Pro/ProN, Enterprise/EnterpriseN VL
(Có thể dùng kích hoạt cho Win 10 Professional)
HHHDX-DNY79-7WTCR-9G4R7-3JXVC (317)
WD2CB-NGJBW-DFHQD-T6CMC-Q3R92 (175)
3398D-7NWTQ-DY8QX-X36HY-43G7C (105)
  • Office 2010 ProPlus VL
RD676-XMDJF-T4FQK-B392Y-VYG9M (31)
KDH39-HDYJF-YQM72-V3H9B-P97BT (311)
J4VK6-QDTGD-DFGDQ-DTQJB-KHJ3Q (313)
  • Office 2013 ProPlus VL
C93FB-9QND8-FH3G2-6728R-FCXKV (575)
TNR7P-WH4B8-WV23M-3RV4H-GCMG7 (199)
NRX2F-DJ8X4-Y9WX3-4XK7C-BTBG7 (1757)
  • Office 2016 ProPlus VL
QN963-QRQBR-WWQR3-KH7FG-TJGDY (350)
D6KNG-VDK4F-6QMJP-K376P-HH7BB (1276)
46Q4P-DNK63-MBQMF-YPRHG-KTPQY (633)
  • Office 2019 ProPlus VL
GP3YN-RPX2T-FVYT8-4TPFY-7MKG3 (693)

Check Time : 06/01/2020 (04:41:05)