Key windows 10 [update]

? Key Windows 10 LTSC 2019 Online
? T2K7H-PN8PQ-JBPHW-YVTDJ-JFJR2
? 352 Lượt Online

? Key Windows 10 ProfessionalWorkstation
? 6VNRY-RMR92-HR66B-RVYQQ-MDXYV
? Error code: 0xC004C008 (by Phone/Get Web)

? Key Windows 10 Professional
? N37YT-K79PT-FC298-BP6W8-WB49G
? NWF3C-F4CYR-MGGTQ-J7WP4-WFG6T
? 3MGN8-H8322-MT86V-Y4WQK-V22KG
? 7Q3WV-9NYKC-QRHY6-DVR8Q-RJRC6
? Error code: 0xC004C008 (by Phone/Get Web)

? Key Windows 10 Education
? NGH4V-9QX9H-67B2C-KKC7V-T3BMY
? WQPNP-8P7WX-T846W-73MCV-PWF8B
? FWD9N-TM249-4BXTQ-9H9WD-B98WD
? P82HG-CYNTX-4WK2D-6MKG7-6XXRQ

Khi hết lượt Online có thể chuyển qua activate by phone bằng cách Get Web theo hướng dẫn ở đây: Hướng dẫn kích hoạt windows by phone